Υποβολή Παραπόνου
Αποφάσεις Επιτροπών
Έλεγχος Επικοινωνίας

Ο ΦΕΔ επιλαμβάνεται υποθέσεων/παραπόνων από καταναλωτές ή/και επιχειρήσεις για θέματα που τους προβληματίζουν στις διαφημίσεις, αφού λάβει μια γραπτή αίτηση για να ελεγχθεί μια διαφήμιση και να διαπιστωθεί εάν αυτή αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τους καταναλωτές και τους συλλογικούς φορείς τους, η διαδικασία είναι δωρεάν.

Ο ΦΕΔ συγκαλεί την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα πρέπει να συζητήσει το θέμα εντός 5 εργάσιμων ημερών. Στη συζήτηση καλούνται να παρευρεθούν και οι δύο πλευρές για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Εναλλακτικά, μπορούν να στείλουν τις απόψεις τους γραπτώς.

Η Επιτροπή συνεδριάζει και ενημερώνει τους εμπλεκόμενους για την απόφασή της μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Οι αποφάσεις της, οι οποίες αναρτώνται και στο site του ΦΕΔ, πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και να απαντούν σε όλα τα θέματα τα οποία θέτει η αίτηση ελέγχου, με αναφορά και αιτιολογημένη σύνδεση αυτών με συγκεκριμένα άρθρα και διατάξεις του Κώδικα επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τις δύο πλευρές επιθυμεί την επανεξέταση του θέματος, μπορεί να προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου.

Οι Επιτροπές του ΦΕΔ, εάν κρίνουν ότι μια διαφήμιση δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα, μπορούν να ζητήσουν:

  • Την απόσυρση της διαφήμισης
  • Την τροποποίησή της, ώστε να συνάδει με τον Κυπριακό Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να δουν τη νέα (τροποποιημένη) εκδοχή της επικοινωνίας πριν από τη δημοσίευση/μετάδοσή της, ώστε να κρίνουν αν έχει υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση στην απόφαση της Επιτροπής ή ακολουθείται παρελκυστική τακτική από τον διαφημιζόμενο, ο ΦΕΔ αποστέλλει σχετικό έγγραφο στα ΜΜΕ ζητώντας την άμεση διακοπή της διαφήμισης. Πληθώρα ΜΜΕ έχουν ήδη συμβληθεί με τον ΦΕΔ και δεσμεύονται να τηρούν τις αποφάσεις του και να προστατεύουν το κοινό τους από μη δεοντολογικές διαφημίσεις. Το έγγραφο κοινοποιείται επίσης στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, καθώς και προς όσους άλλους φορείς κριθεί σκόπιμο από τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του ΦΕΔ μπορείτε να βρείτε στους Κανονισμούς τους.